Newsletter
Aktualności HR
Chcę otrzymywać powiadomienia email:
o nowych materiałach z obszaru twardego HR
(płace, urlopy, zasiłki, PPK, delegacje, zajęcia)
o nowych materiałach z obszaru miękkiego HR
(rozwój, szkolenia, elearning)
o nowych publikacjach w Dzienniku Ustaw
o nowych publikacjach w Monitorze Polskim
Mój email
wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższego
adresu email przez Erkwadrat sp. z o.o.
na potrzeby kontaktu ze mnąNastępny

Obwieszczenie, DU/2021/77
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
wydane przez: MARSZAŁEK SEJMU
data ogłoszenia: 2021-12-08
słowa kluczowe: ratownictwo , lekarze , lekarze dentyści , fizjoterapeuci , szkolnictwo medyczne , farmaceuci , specjalizacja zawodowa
Rozporządzenie, DU/2021/341
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego
wydane przez: MIN. ZDROWIA
data ogłoszenia: 2021-02-22
słowa kluczowe: egzaminy , lekarze , lekarze dentyści , wynagrodzenia , komisje , świadectwa i dyplomy , opłaty
Rozporządzenie, DU/2021/336
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
wydane przez: RADA MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-02-22
słowa kluczowe: rehabilitacja lecznicza , zakaz , nakaz , choroby zakaźne , ochrona zdrowia
Rozporządzenie, DU/2021/342
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy
wydane przez: MIN. FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
data ogłoszenia: 2021-02-19
słowa kluczowe: administracja skarbowa , właściwość miejscowa , urzędy i izby skarbowe , właściwość rzeczowa , podatek akcyzowy
Rozporządzenie, DU/2021/335
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
wydane przez: MIN. ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII
data ogłoszenia: 2021-02-19
słowa kluczowe: elektroniczne nośniki informacji , budowlane prawo , informatyzacja , projektowanie , planowanie przestrzenne
Rozporządzenie, DU/2021/334
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria
wydane przez: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
data ogłoszenia: 2021-02-19
słowa kluczowe: ekologia , rolnictwo
Rozporządzenie, DU/2021/333
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
wydane przez: MIN. ZDROWIA
data ogłoszenia: 2021-02-19
słowa kluczowe: działalność lecznicza , opieka zdrowotna
Rozporządzenie, DU/2021/340
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
wydane przez: MIN. FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
data ogłoszenia: 2021-02-18
słowa kluczowe: administracja skarbowa , urząd celno-skarbowy , organizacja i zakres działania , urzędy i izby skarbowe , siedziba , terytorialny zakres działania
Rozporządzenie, DU/2021/325
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
wydane przez: MIN. ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII
data ogłoszenia: 2021-02-18
słowa kluczowe: czynniki szkodliwe dla zdrowia , bhp , kodeks pracy
Rozporządzenie, DU/2021/320
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych
wydane przez: MIN. FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
data ogłoszenia: 2021-02-18
słowa kluczowe: postępowanie egzekucyjne w administracji , postępowanie egzekucyjne , wierzytelności
Rozporządzenie, DU/2021/312
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
wydane przez: MIN. EDUKACJI I NAUKI
data ogłoszenia: 2021-02-17
słowa kluczowe: szkolnictwo , nauczyciele , szkolenie zawodowe
Rozporządzenie, DU/2021/338
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego
wydane przez: MIN. ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII
data ogłoszenia: 2021-02-16
słowa kluczowe: formularze , budowlane prawo , informatyzacja
Rozporządzenie, DU/2021/322
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
wydane przez: MIN. ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII
data ogłoszenia: 2021-02-16
słowa kluczowe: formularze , budowlane prawo , roboty budowlane
Rozporządzenie, DU/2021/318
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego
wydane przez: MIN. FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
data ogłoszenia: 2021-02-16
słowa kluczowe: podatki , podatek dochodowy , ryczałt
Rozporządzenie, DU/2021/317
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania
wydane przez: MIN. FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
data ogłoszenia: 2021-02-16
słowa kluczowe: administracja skarbowa , właściwość miejscowa
Rozporządzenie, DU/2021/315
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
wydane przez: MIN. INFRASTRUKTURY
data ogłoszenia: 2021-02-16
słowa kluczowe: pojazdy nienormatywne , prawo o ruchu drogowym , opłaty
Rozporządzenie, DU/2021/314
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki
wydane przez: MIN. ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII
data ogłoszenia: 2021-02-16
słowa kluczowe: formularze , budowlane prawo , informatyzacja
Obwieszczenie, DU/2021/329
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy"
wydane przez: MIN. ZDROWIA
data ogłoszenia: 2021-02-15
słowa kluczowe: ciąża , świadczenia lecznicze , żywność i żywienie , szpitale
Rozporządzenie, DU/2021/307
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
wydane przez: MIN. ZDROWIA
data ogłoszenia: 2021-02-15
słowa kluczowe: świadczenia lecznicze , opieka zdrowotna , zamówienia publiczne
Rozporządzenie, DU/2021/302
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
wydane przez: MIN. ZDROWIA
data ogłoszenia: 2021-02-15
słowa kluczowe: pacjenci , dokumentacja medyczna , służba zdrowia
Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat